SERVIGUALDAD_METAS_IMG_ALT

Pla d'igualtat

Des de l'any 2007 les empreses de més de 250 empleats estaven obligades a elaborar un pla d'igualtat. Posteriorment, al 2019, aquesta obligació es va estendre a les empreses de 50 o més empleats i es va establir, així mateix, l'obligatorietat d'inscriure el pla en un registre centralitzat.

A l'octubre 2020 es van publicar dos Reials Decrets en els quals es va desenvolupar reglamentàriament, en el primer, la negociació, elaboració i inscripció dels plans d'igualtat i, en el segon, el registre de retribucions, establint, addicionalment, l'obligació de realitzar una auditoria sobre retribucions amb perspectiva de gènere i incorporar-la al Pla.
La plataforma ha estat ideada per a la seva utilització per qualsevol tipus d'empresa.

Solucions per al desenvolupament del Pla d'Igualtat per empreses

La filosofia de Lant Advocats és l'eficiència, per la qual cosa ha desenvolupat una plataforma informàtica específica per a la confecció i gestió del pla d'igualtat amb la finalitat d'automatitzar al màxim els procediments i centralitzar la informació en un sol punt de fàcil accés.

Plan de Igualtat per Empreses

Conscients que la fase de diagnosi i l'anàlisi de les retribucions comporta el tractament de gran quantitat de dades i informació, partim d'un simple sistema de càrrega de fitxers en format Excel o csv que, de forma automàtica generen a la plataforma les dades necessàries d'anàlisi i incorporen taules i gràfics als informes resultant molt simple analitzar-los.

Respecte a les dades qualitatives, adaptem els qüestionaris de diagnòstic per a que les seves respostes formin part directament dels informes.
El resum estadístic del registre de retribucions està disponible amb un sol clic, i fins i tot és possible compartir, mitjançant l'enviament d'un enllaç, en cas de sol·licitud.
Les accions del pla s'introdueixen de forma fàcil i una sola vegada en un formulari ja que el mòdul d'accions, a part de servir per al seu seguiment i avaluació de forma simple i visual, genera els llistats i fitxes que automàticament incorpora al document de pla.

El resultat és que tota la informació del pla està centralitzada i simplifica moltíssim la seva realització.
La plataforma ha estat ideada per a la seva utilització per qualsevol tipus d'empresa.
SERVIGUALDAD_METAS_SOLUCIONES_IMG_ALT

Serveis de Lant Advocats

  • Assessorament per a la creació i formació de la comissió negociadora.
  • Creació del registre de retribucions i Informe d'Auditoria.
  • Suport en el desenvolupament de la diagnosi i proposta de mesures.
  • Redacció del Pla d'Igualtat.
  • Confecció del full d’estadística i registre del pla.
  • Seguiment del pla i documentació de les reunions de la comissió.
SERVIGUALDAD_METAS_BLOQUE02_IMG_ALT