Advocats especialistes en la Llei de protecció de dades personals

Que és la Protecció de Dades Personals?

Una dada personal és qualsevol dada que permeti, sense esforços desproporcionats, determinar, directament o indirecta, la identitat d’una persona física.

Qualsevol organització o empresa tracta dades personals en les relacions de negoci o professionals i el tractamentd’aquestes dades està regulat per llei.

La protecció de dades personalsconsisteixa protegir-les i tractar-les únicament per a les finalitats per a les quals els interessats ens leshan facilitat,i norevelar-les a tercers sense autorització.

Aquesta protecció implica seguir determinats protocols i aplicar les mesures de seguretat que, en funció deles dades que es tractin, marca la llei.

La protecció de dades personals està regulada pel Reglament general de protecció de dades UE 2016/679, que és comú a totala Unió Europea, i la LOPD-GDD 3/2018, que desplegaper a Espanya els aspectes que el reglament ha deixat a la regulació local.

Serà sempre un advocat qui l'assessorarà i li proporcionarà una atenció personalitzada.

Solucions per a empreses per a la Llei de protecció de dades

LANT ADVOCATS ofereix, desde l’any 2000, un servei altament especialitzat per adequar tota mena d’empreses i organitzacions a la legislació de protecció de dades. L’aspecte clau és oferir una solució eficient i ajustada a cada necessitat. Com ho fem?

 • Amb un equip d’advocats experts: és sempre un advocat qui l’assessora i li proporciona una atenció personalitzada.
 • Amb eines informàtiques pròpies. Hem desenvolupat una plataforma específica que:
  • Aplega tota la documentació en una mateixa aplicació.
  • Permet la signatura en línia de contractes i clàusules.
  • Fa controls i crea traçabilitat.
  • Té una extensió per a dispositius mòbils a fi decaptar aprovacions.
solucions protecció de dades
Advocats per a autònoms i microempreses

Per a autònoms i microempreses

Hem preconfigurat la nostra aplicació per a cada sector d’activitat de manera que en molt poc temps permet una adequació completa i a un cost molt accessible.
Advocats per a petites empreses

Per a petites empreses

Adeqüem el servei a les necessitats i la complexitat real de cada empresai, quan una visita física comporta un cost innecessari, fem adequacions a distància per optimitzar els recursos i els costos de l’adequació. Les fa sempre un advocat mitjançant entrevistes telefòniques o via Skype en les quals personalitza la nostra aplicació i proporciona un assessorament complet.
Advocats per a mitjanes i grans empreses

Per a mitjanes i grans empreses

Donem solucions presencials i personalitzades per a tota mena d’empreses i organitzacions. Personalitzem la nostra aplicació a qualsevol necessitat de tractament de dades convertint-la en una potent eina que permet crear perfils d’usuaris i operar en 5 idiomes, i que inclou un mòdul específic per al delegat de Protecció de Dades.

Delegat de Protecció de Dades (DPO)

Per a les organitzacions o empreses que, per llei o conveniència, han de nomenar un delegat de Protecció de Dades, Lant Advocats ofereix un servei complet d’externalització que, d’acord amb els nostres principis d’eficiència, adaptem a qualsevol requeriment.

Els nostres serveis van del nomenament i la formació del delegat intern a l’assumpció completa de les obligacions del DPO com adelegat extern, per cobrir qualsevol necessitat dels nostres clients.

Tota la documentació produïda (informes, actes, auditories, etc.) queda arxivada i registrada al mòdul DPO de la plataforma Lant, creant una completa traçabilitatde cada tasca.

Les solucions de Lant Advocats

Assegurança de protecció de dades

Lant Advocats té un acord amb la companyia AIG mitjançant el qual assegurem contra sancions de protecció de dades les petites i mitjanes empreses que adeqüem.

Aquesta assegurança s’aplica automàticament a empreses amb menys de 2 milions d’euros de facturació. Per a empreses més grans tenim un quotepad específic per oferir-los solucions individualitzades.

Els nostres serveis de protecció de dades

 • Adecuación jurídica al RGPD adaptada a cada sector y tipo de empresa.
 • Realización de Valoraciones de Riesgo y Análisis de Impacto.
 • Auditorías de cumplimiento.
 • Formación para el personal sobre protección de datos a través de nuestra plataforma propia de formación.
 • Protocol·lització del tractament de dades personals a través de la nostra aplicació informàtica que inclou:
  • Registre d’activitats.
  • Repositoris de clàusules i de contractes d’encarregat amb firma digital.
  • Informe de seguretat.
  • Informes de controls i revisions periòdiques.
 • Establiment de les mesures de seguretat. Inclou l’anàlisi juridico informàtica i les recomanacions necessàries per a la implantació.
 • Assessorament davant inspeccions de l’Agència de Protecció de Dades.
 • Defensa jurídica davant l’Agència de Protecció de Dades i contenciosos administratius.
 • Externalització del delegat de Protecció de Dades.