Tornar

NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

04-03-2019
NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

Des del passat 20 de febrer les empreses disposen d'una nova eina per a defensar el seu know-how. Encara que amb un any de retard, s'ha aprovat la transposició de la directiva europea sobre Secrets Empresarials.

Malgrat que els actius immaterials constitueixen, de fet, el principal valor de moltes empreses, fins ara, l'única via que hi havia per a protegir-los era la penal o les lleis de la competència. Ambdues, especialment la penal, bastant complicades i poc pràctiques.

La nova llei dota a les empreses d'un mecanisme més eficaç. Defineix amb més claredat què és un secret empresarial i el diferencia d'aquells coneixements que adquireix per experiència l'empleat en l'exercici del seu treball. També descriu quan s'adquireix lícitament i quan no un secret empresarial i en quins casos la seva revelació és lícita.

D'altra banda, defineix com els secrets empresarials poden ser objecte de transmissió, de cotitularitat i objecte de llicència, amb o sense transmissió de titularitat.

En cas de violació d'un secret d'empresa, la llei contempla diverses accions civils que van des de la declaració de violació fins a la indemnització per danys i perjudicis, passant per la prohibició de fabricar o l'aprehensió de mercaderies infractores, entre d’altres. Aquestes accions poden ser fins i tot empreses contra un tercer que hagi adquirit el material robat de bona fe.

La llei estableix així mateix els criteris per al càlcul dels danys i perjudicis per a la reclamació d'indemnitzacions i estableix en tres anys el termini per a la prescripció de les accions de defensa dels secrets empresarials.

Finalment, ressaltar que la nova llei permet la sol·licitud de mesures cautelars i garanteix de forma expressa el manteniment del secret durant la fase processal.

Noticies relacionades

02-04-2019

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

El passat 20 de febrer es va publicar la reforma del Codi Penal per adaptar-lo a les directives i directrius europees en matèria d'abús de mercat, lluita contra el frau, falsificació de moneda, lluita contra el terrorisme, tràfic d'òrgans i corrupció. Aquesta adaptació suposa modificar el catàleg de delictes aplicable a les persones jurídiques.

22-06-2017

La nova política de transparència

Amb l'aplicació del nou reglament de protecció de dades, moltes pràctiques comunes en la captació i sol·licitud d'autoritzacions per a la utilització de dades personals ja no seran possibles. Tampoc ho serà camuflar en un munt de pàgines repletes de lletra petita autoritzacions que requereixen un consentiment exprés.