Tornar

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

02-04-2019
MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE DELICTES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES

El passat 20 de febrer es va publicar la reforma del Codi Penal per adaptar-lo a les directives i directrius europees en matèria d'abús de mercat, lluita contra el frau, falsificació de moneda, lluita contra el terrorisme, tràfic d'òrgans i corrupció. Aquesta adaptació suposa modificar el catàleg de delictes aplicable a les persones jurídiques.

En concret s'afegeix el delicte de malversació i es modifiquen els de tràfic d'òrgans; mercat i consumidors; corrupció en els negocis; hisenda pública i seguretat social; falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats; terrorisme; i tràfic d'òrgans.

Les modificacions que més impacte poden tenir en el mapa de riscos de l'Empresa són:

Delicte de malversació:

  • Amplia l'aplicació a qualsevol persona a qui s'hagi assignat i que estigui exercint una funció de servei públic que consisteixi en la gestió d'interessos financers de la Unió Europea, o en prendre decisions sobre aquests interessos, i a les persones jurídiques quan siguin responsables.
  • Aplicable a aquelles empreses que gestionin fons públics, de titularitat pública o semi-pública o aquelles que rebin subvencions públiques.

Delictes relatius al mercat i als consumidors:

  • Els fa extensius als instruments financers i els contractes de comptat sobre matèries primeres.
  • Inclou la utilització d'informació privilegiada.
  • Introdueix l’ús de tecnologies de la informació per a la difusió de rumors o notícies falses que alterin el mercat.

Corrupció en els negocis:

  • inclou l'oferiment o promesa. No cal consumar, la temptativa és tanmateix punible.
  • Contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social:
  • Inclou l'elusió de pagaments deguts i el gaudir il·legalment de beneficis obtinguts de forma legal.
  • Inclou a la Unió Europea quant a falsificació d'informació per obtenir subvencions.

Suborn:

  • Amplia l'aplicació als jurats i àrbitres internacionals.

També s'han introduït modificacions respecte als delictes de falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats i el tràfic d'òrgans que, excepte empreses amb activitats molt específiques, difícilment alteraran el seu mapa de riscos.

Noticies relacionades