Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per anònimament facilitar-li la navegació i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació Acceptar

Compliment corporatiu. Responsabilitat penal empreses

Responsabilitat penal de les empreses.
El vigent Codi Penal possibilita la imputació de les persones jurídiques tant per les accions comeses pels seus administradors com pels seus empleats, si l'empresa no ha implantat les mesures adequades per prevenir-los. Els Programes de Compliment Normatiu (Corporate Compliance Programs) són una eina eficaç per eximir l'empresa d'aquesta responsabilitat.

Compliment corporatiu

Com i per què es pot imputar a una empresa?

Si es comet algun dels delictes assenyalats al Codi Penal com a imputables a persones jurídiques per part dels representants legals de l'empresa, i la seva comissió afavoreix, directa o indirectament, a l'empresa, aquesta podrà ser imputada i condemnada penalment. 

Els delictes han d'afavorir a l'empresa d'alguna forma. Si, per exemple, l'administrador d'una empresa comet un delicte de violència de gènere en l'àmbit de la seva llar, aquest fet no té cap relació amb l'empresa, ni l'afavoreix, per la qual cosa l'empresa, òbviament, no serà imputable. Però si la mateixa persona corromp al responsable de compres d'un client, com el delicte afavorirà a l'empresa i és un dels delictes que assenyala el Codi Penal, aquesta podrà ser imputada.

L'empresa també pot ser responsable si el delicte el comet un empleat però, en aquest cas, només ho serà si:

 1. L'empleat l’ha comès realitzant les seves funcions i afavorint a l'empresa
 2. L'empresa ha omès greument els seus deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat.
Si l'empresa no ha establert les mesures de prevenció adequades o fa un desistiment de controls, consentint de fet que els empleats incompleixin, a més del treballador infractor, l’empresa serà responsable penalment.
Si, per contra, l'empleat ha comès el delicte saltant-se els controls establerts per l'empresa perquè no pogués cometre'ls, l'empresa no es considerarà responsable ja que va complir amb la seva obligació d'establir les mesures de prevenció oportunes.

A què ens obliga el codi penal?

El Codi Penal estableix l'obligació de supervisió de l'empresa respecte a l'actuació dels seus treballadors. En concret, els òrgans d'administració de l'empresa han de:

 1. Haver adoptat i executat amb eficàcia, models d'organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió.
 2. Confiar la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control o que tingui encomanada legalment la funció de supervisar l'eficàcia dels controls interns de la persona jurídica.
Compliment corporatiu empreses

En què es concreten aquestes mesures?

El propi Codi Penal ens indica com implantar el model organitzatiu i de control. Les accions a executar són:

 • Anàlisi de riscos: Identificar les activitats en l'àmbit de les quals puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
 • Establir els protocols o procediments d'adopció de decisions i d'execució de les mateixes en relació amb els riscos detectats.
 • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
 • Imposar l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
 • Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el model.
 • Realitzar una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els facin necessaris.

Com s'implementen aquestes mesures?

El conjunt d'aquestes mesures normalment es coneix com a Programa de Compliment Corporatiu (Corporate Compliance Plan) i ha d'incloure les següents pautes:

 • Confecció del Mapa de Riscos: entendre els riscos de comissió de delictes que, a causa de l'activitat i organització de l'empresa, existeixen i que, eventualment, poguessin generar imputacions penals per a l'empresa.
 • Codis de Conducta i Reglaments de Prevenció: a partir dels riscos detectats redactar Codis de Conducta per a tots els empleats amb instruccions clares de com actuar en el compliment del seu treball. Si hi ha riscos que només afecten a un col·lectiu concret, s'hauran de redactar reglaments per a aquests. Important: el Codi de Conducta ha de contenir el règim disciplinari aplicat al seu incompliment.
 • Formació en el Codi de Conducta: és la forma de poder demostrar, davant qualsevol instància, que tots els empleats han llegit i entès el Codi i que no han actuat amb desconeixement de la voluntat de l'empresa. També prova la diligència de l'empresa a fer entendre aquesta voluntat a tots els empleats.
 • Creació d'Òrgans: ha de crear-se un òrgan autònom de supervisió. Normalment es crea un Comitè de Compliment que nomena a un dels seus membres Responsable de Compliment. Aquest òrgan haurà d'establir els controls i auditories que cregui oportuns per vetllar pel compliment de les lleis. En les empreses de menor volum aquest òrgan pot ser l'administrador.
 • Línia Ètica: consisteix en la creació d'un canal de comunicació confidencial (una adreça de correu electrònic, per exemple) a la que poden dirigir-se els empleats per informar de bona fe d'incompliments legals amb garantia de no represàlies. Pot ser interna encara que externalitzar-la aporta més garantia de confidencialitat.
 • Model d'Organització: una vegada realitzat tot l'anterior convé recollir-ho en un document que contingui l'explicació completa de com l'empresa ha organitzat la funció de compliment. Aquest document pot ser molt útil a l'hora d'explicar davant qualsevol instància les mesures adoptades.
 • Declaració de Compliment: es tracta d'una declaració pública que recull el compromís de l'empresa amb el compliment de les lleis. És un missatge a clients, proveïdors i, en general, a tots els qui tenen contacte amb l'empresa de la seva forma de treballar. Evidentment aquesta declaració només té un valor si darrere hi ha un programa efectiu.
Corporate compliance

Altres recomanacions

Si decidim implantar un Programa de Compliment a l'empresa, és recomanable no limitar-se a incloure els delictes penals. Hi han altres legislacions (Defensa de la Competència, Protecció de Dades, Llei d'Igualtat, etc.) l'incompliment de les quals per part dels empleats pot originar sancions importantíssimes a l'empresa i que, per tant, convé incloure en els Codis de Conducta.

També es produeixen amb freqüència incompliments per part dels empleats que són contraris als interessos de l'empresa i convé també incloure’ls en els Codis per prevenir-los.

L'última reforma del Codi Penal combina en la seva redacció dos punts que faciliten enormement blindar a l'empresa contra imputacions penals. D'una banda limita la imputació als incompliments greus de supervisió i, per una altra, eximeix de responsabilitat a l'empresa que hagi adoptat models de prevenció adequats. D'aquests dos punts deduïm que, de fet, la implantació d'un Programa com el descrit, a la pràctica, eximeix totalment a l'empresa de responsabilitat penal.
UP