Responsabilitat penal de l'empresa i les assegurances

Hi ha assegurances de responsabilitat civil de directius que dins de les seves cobertures, davant una recerca penal, cobreixen les despeses de defensa jurídica. El que no existeix, ni pot existir, és una pòlissa que cobreixi els efectes d'una condemna penal. De fet el normal en qualsevol àmbit és que quan s'aprecia una actuació dolosa o negligent per part de l'assegurat la companyia d'assegurances s'inhibeixi. Es podria posar l'exemple del que condueix sota els efectes de l'alcohol que automàticament perd la cobertura de la assegurança si es verifica que efectivament conduïa en estat d'embriaguesa.
Les assegurances cobreixen els efectes imprevisibles d'una actuació correcta però mai els efectes adversos d'una actuació demostrada en contra del Codi Penal, que és el que origina una condemna, ja sigui contra una persona física o contra una persona jurídica.
Igual que no tindria molt sentit que una asseguradora li fes una pòlissa a un atracador de bancs davant l'eventualitat que sigui detingut i condemnat, tampoc la hi farien a una empresa per cobrir els delictes que cometin els seus directius o empleats, o per la falta de diligència de l'empresa per prevenir-los.
L'única forma d'eximir a l'empresa de responsabilitat és la implementació de les mesures previstes en el Codi Penal per prevenir de forma eficaç la comissió de delictes en l'empresa o reduir de forma significativa la possibilitat que es produeixin.
La Llei entén que no existeixen els models de gestió infal·libles, per això, si considera que les mesures implementades són adequades i que l'infractor ha eludit fraudulentament els controls, s'entendrà que l'empresa no és responsable i quedarà eximida. Com diu la fiscalia en la circular 1/2016: “El delicte no invalida necessàriament el programa de prevenció, que pot haver estat dissenyat i implementat adequadament sense arribar a tenir una eficiència absoluta”.
Un programa de compliment corporatiu no és una assegurança però és l'única forma que té una empresa de protegir-se enfront d'una acció delictiva per part d'un dels seus empleats.

Hem constatat certa confusió en moltes empreses que quan se'ls parla de la responsabilitat penal de l'empresa responen que ja tenen una assegurança.

Últimes entrades

crossmenu