NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

Des del passat 20 de febrer les empreses disposen d'una nova eina per a defensar el seu know-how. Encara que amb un any de retard, s'ha aprovat la transposició de la directiva europea sobre Secrets Empresarials.

Malgrat que els actius immaterials constitueixen, de fet, el principal valor de moltes empreses, fins ara, l'única via que hi havia per a protegir-los era la penal o les lleis de la competència. Ambdues, especialment la penal, bastant complicades i poc pràctiques.

La nova llei dota a les empreses d'un mecanisme més eficaç. Defineix amb més claredat què és un secret empresarial i el diferencia d'aquells coneixements que adquireix per experiència l'empleat en l'exercici del seu treball. També descriu quan s'adquireix lícitament i quan no un secret empresarial i en quins casos la seva revelació és lícita.

D'altra banda, defineix com els secrets empresarials poden ser objecte de transmissió, de cotitularitat i objecte de llicència, amb o sense transmissió de titularitat.

En cas de violació d'un secret d'empresa, la llei contempla diverses accions civils que van des de la declaració de violació fins a la indemnització per danys i perjudicis, passant per la prohibició de fabricar o l'aprehensió de mercaderies infractores, entre d’altres. Aquestes accions poden ser fins i tot empreses contra un tercer que hagi adquirit el material robat de bona fe.

La llei estableix així mateix els criteris per al càlcul dels danys i perjudicis per a la reclamació d'indemnitzacions i estableix en tres anys el termini per a la prescripció de les accions de defensa dels secrets empresarials.

Finalment, ressaltar que la nova llei permet la sol·licitud de mesures cautelars i garanteix de forma expressa el manteniment del secret durant la fase processal.

Des del passat 20 de febrer les empreses disposen d'una nova eina per a defensar el seu know-how. Encara que amb un any de retard, s'ha aprovat la transposició de la directiva europea sobre Secrets Empresarials.

Últimes entrades

crossmenu