NOU REGLAMENT DEL PLA D'IGUALTAT

Des de l'any 2007 les empreses de més de 250 empleats estaven obligades a elaborar un pla d'igualtat (LO 3/2007). Posteriorment, en 2019, aquesta obligació es va estendre a les empreses de 50 o més empleats i es va establir, així mateix, l'obligatorietat d'inscriure el pla en un registre centralitzat (RD 6/2019).

A l'octubre 2020 van publicar dos Reials Decrets (901 i 902) en què es desenvolupa reglamentàriament, en el primer, la negociació, elaboració i inscripció dels plans d'igualtat, que obligatòriament hauran de ser negociats i, en el segon, el registre de retribucions, establint, addicionalment, l'obligació de realitzar una auditoria sobre retribucions amb perspectiva de gènere.

Aquest nou reglament, pel que fa al pla d'igualtat, va entrar en vigor el 14 de gener de 2021 i estableix un període de 3 mesos per a l'establiment de la comissió negociadora i, a partir de llavors, un any per adaptar els plans existents.

Contingut mínim del pla ha de ser:

  • Informe de diagnòstic (segons el model del reial decret).
  • Resultats de l'auditoria de retribucions.
  • Objectius
  • Enumeració de les mesures (fins i tot les obligatòries).
  • Fitxa individual de cada mesura que ha d'incloure els recursos, el calendari i el sistema d'avaluació, seguiment i revisió.
  • Composició i funcionament de la comissió.
  • Procediment de modificació.
  • Vigència, Revisió i Avaluació.

 

Totes aquestes noves exigències han provocat que la càrrega legal i administrativa que ja suposava l'elaboració del pla hagi augmentat substancialment.

Lant Advocats, que té dues dècades d'experiència en l'adequació d'empreses a legislacions que requereixen procediments específics, ha desenvolupat una plataforma informàtica per a la confecció i gestió del pla d'igualtat per empreses. L'aplicació automatitza al màxim els procediments d'anàlisi i diagnòstic, estructura l'elaboració de documents i centralitza la informació en un sol punt de fàcil accés. El resultat és una eina que facilita molt la realització del pla i el seu posterior seguiment.

A l'octubre 2020 van publicar dos Reials Decrets (901 i 902) en què es desenvolupa reglamentàriament, en el primer, la negociació, elaboració i inscripció dels plans d'igualtat, que obligatòriament hauran de ser negociats i, en el segon, el registre de retribucions, establint, addicionalment, l'obligació de realitzar una auditoria sobre retribucions amb perspectiva de gènere.

Últimes entrades

crossmenu