Compliment normatiu

Compliment normatiu

La responsabilitat penal de l’empresa

Desde l’any 2010 les persones jurídiques poden ser responsables penals.

Aquesta responsabilitat deriva de la falta de supervisió i de la manca de les mesures adequades per prevenir els delictes concrets que es puguin cometrea l’empresa.

Més enllà dels danys en la reputació, una condemna penal pot arribar a posar enrisc la mateixa continuïtat del negoci.

Comestar-ne exempt?

El mateix Codi penal estableix les condicions per eximir l’empresa de responsabilitat.Per a això exigeix la implementació d’un model d’organització i gestió adequat per prevenir els delictes i designar un òrgan responsable de la supervisió, que no ometi les seves responsabilitats, de manera que, en cas que es cometi un delicte, aquest només pugui haver-se comès ocultant l’actuació a l’empresa i eludint fraudulentament els controls establerts.

En aquest sentit, els programes de compliment normatiu correctament implantats són una eina eficaç per prevenir delictes i eximir l’empresa d’aquesta responsabilitat.

És vital, per tant, entendre els riscos de l’empresa i implementar les mesures adequades perquè aquests riscos no es materialitzin.

La solució de Lant Advocats

A Lant Advocats implantem programes de compliment corporatiu des del 2011.

Un equip mixt, expert en organització empresarial i assessorament legal, ha desenvolupat el programa i el protocol d’implantació pensant tant en les necessitats operatives de l’empresa com en els seus riscos jurídics.

Hem desenvolupat una metodologia pròpia per a l’anàliside riscos, la definició de l’organització per al compliment, l’elaboració de codis i reglaments, la formació dels empleats i l’establiment de canals de comunicació.

El nostre programa s’implanta en un termini breu, seguint un protocol precís, i té una garantia d’èxit contrastada.

El fet de tenir un programa propi ja estructurat i provat ens permet aplicar uns costos d’implantació continguts i perfectament assumibles.

La seva empresa quedarà blindada contra imputacions penals i podrà prevenir que els seus empleats no facin res d’allò que la llei no vol que facin.

Advocats especialistes en compliment normatiu

Sistema de Gestió

Lant Advocats ha desenvolupat una plataforma informàtica pròpia per gestionar el Programa de Compliment. En el sistema trobarà sempre actualitzat:

 • El mapa de riscos de l'empresa.
 • El Model d'Organització.
 • El Codi de Conducta.
 • Documentació de treballadors (justificants de recepció, diplomes, etc.)
 • El llibre d'actes del comitè de Compliment.
 • Les normatives i reglaments.
 • El registre i gestió d'incidències.

El sistema permet generar enllaços per enviar documents als empleats i generar un registre de recepció i / o aprovacions de cada document.

Serveis

 • Formació per a directors i per a responsables de Compliment d’empreses.
 • Implantació de programes complets de compliment corporatiu:
  • Anàlisi i elaboració del mapa de riscos.
  • Disseny d’òrgans de control adaptats a cada realitat empresarial.
  • Implementació de codis de conducta i reglaments de prevenció.
  • Formació de tota la plantilla, a través de la nostra pròpia plataforma, en el Codi de conducta.
  • Formació de quadres sobre els programes de compliment.
  • Servei de línia ètica amb garantia de confidencialitat.
  • Declaració de compliment corporatiu.
  • Gestió de la certificació d'acord a la norma UNE19601
 • Externalització del servei de responsable de Compliment Corporatiu (Corporate Compliance Officer).
programes de compliment corporatiu